The touch of autumn

Model – Teresa

Photo- Photoflow  Katarzyna Zdrowak