Polityka prywatności 2023-12-05T12:05:16+02:00

Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Wprowadzenie
Pana/Pani prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych. W obrębie UE / EOG ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od 25  maja 2018 r.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych

przez Lucynę Grabowską – Górecką, właścicielkę agencji   Grabowska Models, z siedzibą w 43-300 Bielsku – Białej, przy ul. Brodzińskiego 12 a/25 jako administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób opisany poniżej.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub pragnie skorzystać ze swoich praw  jak określono poniżej proszę o kontakt z administratorem.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych


Termin „dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Pani/Pana jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są imię i nazwisko, adres zameldowania, adresy zamieszkania, adresy pobytu lub korespondencji, nazwy i siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon, PESEL, nr telefonów, adresy poczty elektronicznej, obywatelstwo lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy  podejmujemy względem danych osobowych takie jak: zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach  i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.


W agencji   Grabowska Models, przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazano,  w celach:

Dla kandydatów na modeli/ki:

– uczestnictwa w castingu lub castingach

Dla pracowników i osób współpracujących:

– zatrudnienie

– współpraca

Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych.

Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

  • osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane gdy cele przetwarzania ustały lub w celach archiwalnych, statystycznych czy historycznych.

Dane muszą być przechowywane przez okres:

– 20 lat dane współpracowników na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz dokumenty rozrachunkowe kontrahentów.

– 50 lat dokumentacja pracownicza

– dane pobierane za zgodą do czasu wycofania zgody od osoby, która tę zgodę wyraziła

Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych.

Administrator chroni Pani/Pana dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

Polityka Cookies znajduje się na naszej stronie w osobnej zakładce.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych.

Dane mogą być przekazywane:

  • firmą oraz osobą współpracującym w agencją w celu promocji modela/ki takich jak: kosmetyczka, fotograf, fryzjer, do biura rachunkowego, firmie hostingowej i innym kontrahentom w zakresie wykonania usługi zgodnie z umową agencyjną
  • niektóre dane pozyskane za zgodą są udostępniane na stronie grabowskamodels.pl oraz portalach społecznościowych w celu promocji modela/ki

Dane kandydata biorącego udział w castingu dane są usuwane po zakończonym castingu, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w kolejnych castingach jednak nie dłużej niż 1 rok.

Dane pracowników, współpracowników i kontrahentów przekazujemy do Biura Rachunkowego, ZUS, Urzędu Skarbowego, ubezpieczycieli jeśli taka osoba podlega dodatkowemu ubezpieczeniu na przykład grupowemu.

Nie wysyłamy danych do państw trzecich.

Nie stosujemy profilowania.


Administrator może ujawnić dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych ma Pani/Pan prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać aby administrator  przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z administratorem poprzez dane kontaktowe podane powyżej. W każdej chwili jest Pani/Pan również uprawniona/y do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.